FAU

Halden Montessoriskole er en 1.-13. skole, og skal ha et felles FAU for hele skolen.

Alle foreldre som har barn på Halden Montessoriskole er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et «styre» for foreldrerådet. (opplæringslovens kapittel 11)

Foreldrearbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre.

Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse og opplæring. Forskning viser at foreldres engasjement er positivt for barnas utvikling, trivsel, skolemotivasjon og utdanningsvalg.

Samarbeid mellom hjem og skole tar sikte på å styrke foreldrene i denne utdanningsrollen. Foreldrene har også en administrativ rolle som kommer til uttrykk blant annet ved representasjon i råd/utvalg.

Hva er Foreldrerådets arbeids-utvalg (FAU)?

FAU Representanter 2023-2024

FAU@hm-skole.no

Småskoletrinn

Mellomtrinn

Ungdomstrinn

Vedtekter