Om Montessori


Montessoripedagogikken bygger på plattformen til Maria Montessori sitt arbeid for å utvikle en skole der man har et sterkt fokus på en individuell tilpassing til modning og alder. Det betyr at man ikke har den tradisjonelle inndelingen etter kronologisk alder og klasser.

Montessoripedagogikken har en sterk tro på at barn og unge kan være aktive deltakere i sin egen planlegging av skoledagen og læring. Den stemmer godt sammen med en dialogisk barneoppdragelse. Det er likevel viktig å merke seg at Montessoripedagogikk også har en klar struktur og er sterkt knyttet sammen med læreren som veileder og mentor. De faglige Læreplanmålene er de samme som i Kunnskapsløftet. Montessoripedagogikken er også en del av et felles internasjonalt skoleprosjekt.

Halden Montessoriskole står ikke i noen form for konkurranse til pedagogikken i de offentlige skolene, men har dyp respekt for denne form, samtidig som den i seg selv representerer en grunnskole som har sin pedagogiske ideforankring fra det internasjonale Montessorisamfunnet.

Halden Montessoriskole vil også bygge sin forståelse av læring og utvikling i forhold til pedagogisk- og psykologisk forskning fra de anerkjente pedagogiske fagmiljøene i Norden.

Halden Montessoriskole skal følge en inkluderende Montessoripedagogikk.