Søknadsskjema – Elevpermisjon

I Norge har vi skoleplikt og elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. I det ligger det et viktig premiss at for å få læring må elevene være tilstede i skoletiden. Dette er lovhjemlet i Opplæringsloven § 2-1.

Halden Montessoriskole har følgende retningslinjer knyttet til loven :

  • Søknaden må være levert til skolen i god tid før tiden det søkes om permisjonen for, minst en uke.
  • Det gis normalt ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av
    Statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamener, muntlig og skriftlig prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens kalender.
  • Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn og permisjonen kan ikke vare lenger enn 2 uker (10 skoledager) av gangen. 
  • Svaret på søknaden er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Klagen sendes skriftlig til rektor innen tre uker etter mottatt vedtak.

Søknad om permisjon skjer via dette skjemaet: Søknadsskjema – Elevpermisjon

Les mer om Fravær i grunnskolen fra UDIR:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/grunnskolen/