Ungdomsskole

Det tredje utviklingstrinnet: 12-18 år

De fire utviklingstrinnene er Montessoris teori om helhetlig utvikling av mennesket, innenfor både sansemotoriske utvikling, kognitiv utvikling, sosial utvikling, språkutvikling og moralsk utvikling. Utviklingstrinnene består av to trinn som hører til barndommen og to som er tilknyttet forberedelsen til voksenlivet. Trinnene følger 6 års sykluser: 0-6 år, 6-12 år, 12-18 år og 18 – 24 år.

For 12 til 18-åringene hadde Maria Montessori et spesielt miljø i tankene. Fordi ungdom er i et spesielt stadium av livet, på terskelen til voksenlivet, bør miljøet reflektere alle aspekter av voksenlivet og gi muligheter, ikke bare til å forfølge akademiske interesser, men også delta i ekte, voksent praktisk arbeid i en sosial setting så nær et reelt samfunn som mulig. Gjennom opplevelser av hverdagslivet og dets ansvar skal ungdommene øve på det som skal til for å bli et medvirkende medlem av et større samfunn.

Denne erfaringen inkluderer en innvielse i økonomi og en forståelse av dens betydning for hverdagen. Et annet viktig aspekt ved miljøet er at det skal sette ungdommene i nær kontakt med naturen for å innpode en forståelse for ansvaret for planeten vi lever og er en del av.

På Halden Montessoriskole har vi ungdomstrinn (U.trinn) som inkludere elever fra 12 til 15 år (7. – 10. trinn), samt en videregående linje (Fredsgymnaset) der elevene stort sett er 15 til 18 år. Noen ganger samhandler alle seks årene i ett miljø, avhengig av elevantallet på skolen.

Skolehage

På Halden Montessoriskole har vi egen skolehage og drivhus. Hagen vår gir muligheter for mange ulike typer aktiviteter og studier, der årstidsvariasjoner og utviklingen av området alltid gir nye utfordringer.


Kjøkken/Mat og helse

Skolen har et eget kjøkken som er ment til enkel mattilberedelse som kan være med å styrke miljøet og fellesskapet på skolen. Det vil være en voksen som har ansvaret for kjøkkenet med samarbeid fra elever.


Faget arbeid

Elevene har et eget fag som heter arbeid. Faget har inneholder mange ulike aktiviteter som også finnes i voksenverden. Det kan være vask, renhold, vedlikehold, gartnerarbeid, dyrehold, produksjon, salg og mikroøkonomi. Mye av de praktiske oppgavene i et familiehjem regnes også som arbeid. Faget planlegges som fellesprosjekter på skolen og som enkeltprosjekter i samarbeid med eleven.


Data og internett

Skolen har både nettbrett, bærbare og stasjonære data. I utgangspunktet skal maskinene være et arbeidsverktøy gjennom skoledagen. Videre jobbes det alltid med nettbruk som etisk og moralsk bevissthet. Ved bruk, stilles det krav om at man bruker programmer som Word, Excel, Geogebra, nettleser osv. på en normal og forsvarlig måte.

Realfag

Skolen har eget realfags- og forskerrom. Her gjør elevene praktiske forsøk og finner ut mer om både fysikk, kjemi og biologi, samt teknologi.

Kunst og håndverksrom

Skolen har et lite kunst- og håndverksrom. Her er det samlet utstyr til faget og elever som er spesielt interessert kan gjøre spesielle prosjekter her. Utstyr på rommet skal ha faste plasser.