Skolemiljø

Ved Halden Montessoriskole omfavner vi den fundamentale betydningen av et forberedt montessorimiljø for optimal læring og utvikling. Våre klasserom er nøye utformet for å inspirere nysgjerrighet, uavhengighet og utforskning. Vi legger vekt på organiseringen av materialer og læringsressurser for å støtte elevenes naturlige nysgjerrighet og selvstendighet. Lærerne fungerer som veiledere, veileder hver elev gjennom individuelle læringsreiser og tilbyr støtte når det trengs. Klasserommene er strukturert for å tilrettelegge for frihet innenfor grenser, hvor elevene oppmuntres til å velge sine egne aktiviteter og arbeide i samsvar med egne interesser og evner. Det forberedte miljøet hos Halden Montessoriskole skaper et inkluderende og respektfullt rom hvor barn utvikler seg til selvstendige, ansvarsfulle og nysgjerrige individer som er klare til å møte utfordringene i fremtiden.

Forberedt montessorimiljø

Ved Halden Montessoriskole har vi dedikert oss til å skape et stimulerende montessoriforberedt miljø, et nøkkelelement i vår pedagogiske tilnærming. Dette miljøet er nøye utformet for å støtte barnas naturlige nysgjerrighet, uavhengighet og selvutforskning. Hvert klasserom er organisert med tanke på å tilby varierte læringsmaterialer som utfordrer elevenes intellektuelle og kreative utvikling. Læringsressurser er tilgjengelige på en slik måte, at elevene kan velge og utføre oppgaver i henhold til egne interesser og tempo. Lærerne fungerer som veiledere, og tilrettelegger for individuell utforskning og oppmuntrer til samarbeid. Det forberedte miljøet hos Halden Montessoriskole legger vekt på å skape et støttende, respektfullt og inspirerende rom der hver elev kan trives og utvikle sitt fulle potensial.

Fysisk miljø på skolen

Vi jobber kontinuerlig med skolens fysiske miljø, slik at det er best mulig tilrettelagt for elevenes opplæring. Vi har rengjøringsfirma inne to ganger per uke, ryddeansvarslister, avfallshåndtering og rutiner rundt oppbevaring av farlig avfall.

Vi har luftkvalitetsmåling i klasserommene, inkludert radonmåler, og tar to ganger i året vernerunder for å avdekke mangler i forhold til det fysiske miljøet til elevene.

Dersom skolen blir kjent med at noe ved miljøet kan skade helsen til elevene, vil foresatte snarest mulig bli varslet om dette via skolens kommunikasjonskanal, transponder.

Skolen oppfordrer også til kommunikasjon fra foresatte om det er ting ved det fysiske miljøet som trenger utbedring.